Đánh giá của bạn về dịch vụ cung cấp bởi

Vĩnh XD
Bạn có thể để lại đánh giá cho dịch vụ của tôi bằng 1 trong 2 cách:
  1. Để lại đánh giá theo form dưới.
  2. Để lại đánh giá bằng tài khoản google trên trang bản đồ của tôi.

    Nói nhỏ: khách hàng để lại đánh giá CHẮC CHẮN sẽ được chăm sóc tốt hơn 😅😅😅